2008-09-05

Taikos misija 2008 m. rugsėjo 16-26 d.

Brangūs broliai ir sesės,

šiuo laišku kreipiuosi į jus, norėdamas paskatinti prisidėti savo aukomis ir maldomis prie „Taikos Misijos”, kurią organizuoja Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčia.

Raštas sako, kad Dievas per Jėzų Kristų paskelbė taikos Evangeliją (Apaštalų darbai 10,36), todėl sekdami jo pavyzdžiu ir įsakymu ir mes esame įpareigoti ją skelbti. Kodėl dabartiniu metu yra verta pažvelgti į Gruziją ir vykti patarnauti toje šalyje gyvenantiems broliams ir seserims?

Pirmoji priežastis yra paraginimas, tikiuosi šį paraginimą esu gavęs iš Dievo Dvasios, kad reikia vykti ir patarnauti karo nuskriaustiems broliams ir seserims, padedant dirbti atstatymo darbus, kalbėti apie Dievo malonę ir atleidimą tokiu metu, kada norisi neapkęsti, keikti, keršyti…

Kita priežastis yra mūsų skola Kristaus kūnui. Prisiminkime, kas mes buvome. Tuo metu, kada Lietuvoje buvo sunku, broliai ir sesės iš vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos atvyko į Lietuvą ir padėjo mums įsitvirtinti mūsų tikėjime, daug kam padėjo susitvarkyti buitį, pradėti verslą. Jie parodė mums pavyzdį, aukojo mums pinigų, davė daiktų, organizavo keliones, padėjo paruošti mūsų bažnyčioms vadovus ir tarnautojus ir vis dar tai daro. Tam tikra prasme mes esame skolininkai, kurie per aukojančius tikinčiuosius gavo dvasinių ir materialinių gėrybių iš Dievo, o esant progai ir patys turime dalytis savo gerove su tais, kurie jos ypatingai stokoja.


Trečia priežastis - parodyti gailestingumą darbais. Iš tiesų dabar mes gyvuojame, o jie merdi, Gruzijos ekonomika yra net neatsigavusi nuo karo su Abhazija, o dabar ir tai, kas buvo sukurta vėl yra sugriauta. Manau, kad mes esame visiškai pajėgūs nors keletą žmonių padrąsinti, parodyti, kad jie ne vieni yra šioje nelaimėje. Kai prieš trejetą metų su Rytų Menonitų misija buvau Pakistane Taikos misijoje, tuomet vietiniai žmonės (musulmonai) nuolatos dėkojo, kad atvykome iš tolimų kraštų (vienas net nemažai faktų žinojo apie Lietuvą), kad jie yra pastebėti ir jiems rodomas gailestingumas. Mūsų bažnyčių vardu mes ruošiamės pareikšti jiems užuojautą, padrąsinti tikėti Kristumi ir žiūrėti, kaip galime pagelbėti tokioje nelaimėje.

Šioje „Taikos misijoje” dabartiniu metu organizuoju komandą, kuri būtų suformuota iš 4-5 žmonių. Kelionės lėktuvu kaina žmogui yra apie 1000 Lt, misijos dalyviai bilietus perka iš savo asmeninių santaupų, tačiau taip pat prašome ir jus prisidėti prie kelionės išlaidų, kad būtų galima sumažinti šią sumą, taip pat savo aukojimais galėtumėte prisidėti prie Taikos misijos pragyvenimo Gruzijoje ir aukų Gruzijos tikintiesiems.

Šį ir kitą sekmadienį bažnyčios susirinkimo metu mes rinksime paaukojimus Gruzijai. Tai darysime du kartus todėl, kad norisi, jog visi turėtų galimybę prisidėti prie aukų, niekas nebūtų paliktas ar užmirštas. Prašau iš anksto paplanuoti, būkite dosnūs aukotojai, atsižvelgiantys į Dievo suteiktą malonę aukoti, galbūt susilaikyti nuo kai kurių prabangos ir malonumų dalykų, skiriant pasninko dieną.

Šioje misijoje mes bendradarbiaujame su Kontaktmisijos misionieriumi iš Vokietijos Andre Krahn, kuris gyvena Gruzijoje, ir kuris visą laiką praleis su musų Taikos misijos komandos nariais.

P.S. Jeigu skaitant šį laišką atėjo supratimas ar Dievo paraginimas, kad pats(-i) norite dalyvauti šioje misijoje, tuomet kuo greičiau praneškite man. Norinčių dalyvauti misijoje vertinimo kriterijus - dalyvis turi būti pasiruošęs sunkiai dirbti ir skelbti Evangeliją. Norėtųsi, kad komandoje būtų krikščionių iš įvairių LKB bažnyčių.
Artūras Rulinskas, pastorius

Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčia


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

  Adaptuota The Professional Template tema