2010-06-07

Prie Jėzaus


Prie Jėzaus. Jn 19, 25
Pagaliau mes stabtelime tik ties dviem žodžiais – prie Jėzaus. Iš tiesų svarbiausia ir yra tik prie Jėzaus. Taip, mūsų vaizduotėje Kristaus vaizdas labiausiai įsimenamas per kryžių – nukryžiuotas ant kryžiaus. Bet tai tik jo gyvenimo tarpsnis, kuriuo jis ypač kentėjo ir Dievui atpirko visų tautų žmones. Jėzus yra kur kas daugiau, todėl pažinti Jėzų reikia Dievo žodžio ir viso Rašto, per kurį jis yra apreikštas, kontekste, kad Kristaus kryžius būtų mūsų širdies, o ne patalpų sienų ženklas. Jėzus savo mokiniams prieš šlovingą mirtį ir po jos kalbėjo: Pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie jį pasakyta (Lk 24, 27).  Jūs tyrinėjate Raštus, nes manote juose rasią amžinąjį gyvenimą. Tie Raštai ir liudija apie mane (Jn 5, 39). Ką Raštai mums liudija apie Jėzų, kad labiausiai norėtume būti prie jo? Gal kuriose Biblijos knygose Jėzaus portretas nėra toks aiškus, tačiau vis dėlto jis yra. Pažvelkime į Jėzų viso Rašto kontekste.
Senajame Testamente
Pradžios knygoje: Jis – moters ainis sutrupinęs žalčiui galvą.
Kunigų: Jis – Aukščiausias kunigas.
Skaičių: Jis – varinis žaltys iškeltas ant stulpo, kad net mirtinai įgelti per jį gyventų.
Pakartoto įstatymo: Jis – Žodis, kuris arti tavo lūpų ir širdies.
Jozuės Jis – VIEŠPATIES kariuomenių galva.
Teisėjų: Jis – teisingas teisėjas. 
Rūtos: Jis – giminaitis atpirkėjas.
1 ir 2 Samuelio: Jis – VIEŠPATIES pranašas.
1 ir 2 Karalių: Jis – Karalius pagal Dievo širdį.
1 ir 2 Metraščių: Jis – Karalius, kurio sostas amžinai tvirtas.
Ezros: Jis – Rašto aiškintojas.
Nehemijo: Jis – Atstatantis sugriautą miestą.
Esteros: Jis – Dievo tautos sargas.
Jobo: Jis – gyvas Atpirkėjas.
Psalmių: Jis – VIEŠPATS, mūsų ganytojas.
Patarlių: Jis – Išmintis.
Mokytojo: Jis – Vienintelė viltis.
Giesmių giesmės: Jis – Mylimasis.
Izaijo: Jis – Taikos karalius.
Jeremijo: Jis – teisi atžala vardu „VIEŠPATS – mūsų teisumas“.
Raudų: Jis – Raudantis pranašas.
Ezechielio: Jis – Izraelio sargybinis.
Danieliaus: Jis – 4-tas vyras degančioje krosnyje.
Ozėjo: Jis – apgautas vyras, išperkantis iš vergystės neištikimą savo žmoną.
Joelio: Jis lieja savo Dvasią.
Amoso: Jis – Teisingumas lyg upės srovė ir Teisumas lyg nuolat tekanti upė.
Abdijo: Jis – Siono kalno VIEŠPATS.
Jonos: Jis – atgailaujančių pasigailintis Dievas.
Michėjo: Jis – Valdovas gimsiantis Betliejuje.
Nahum: Jis – Šauklys nešantis gerą žinią, skelbiantis taiką.
Habakuko: Jis – Mano išgelbėjimo Dievas.
Sofonijo: Jis – skubiai artėjanti Viešpaties didžioji diena.
Agėjo: Jis – visų tautų laukiamasis.
Zacharijo: Jis – tas, kurį perdūrė, kurio rauda kaip vienintelio pirmagimio sūnaus.
Malachijo: Jis – Teisumo saulė su išgydymu po jos sparnais.
Naujajame Testamente
Mato: Jis – Mesijas, žydų Karalius.
Morkaus: Jis – „Aš Esu“, kurį pamatysime sėdintį Visagalio dešinėje ir ateinantį   dangaus debesyse.
Luko: Jis – Žmogaus Sūnus.
Jono: Jis – Dievo Sūnus tapęs kūnu.
Apaštalų darbuose: Jis – Viešpats, kurio vardas skelbiamas karaliams ir tautoms.
Romiečiams: Jis – mūsų išteisinimas.
1&2 Korintiečiams: Jis – Dvasios dovana.
Galatams: Jis – mus išvadavo, kad būtume laisvi.
Efeziečiams: Jis – malonės turtai.
Filipiečiams: Jis – Ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą.
Kolosiečiams: Jis – Dievystės pilnatvė.
1 ir 2 Tesalonikiečiams: Jis – greitai ateinantis Karalius.
1 ir 2 Timotiejui: Jis – Dievo ir žmonių tarpininkas.
Tito: Jis – rūpestingas pastorius.
Filemono: Jis – tavo kalėjimo draugas.
Hebrajams: Jis – kraujas nuplaunantis nuodėmes.
Jokūbo: Jis – gimdo mus tiesos žodžiu.
1 ir 2 Petro: Jis – Vyriausiasis Ganytojas.
1, 2 ir 3: Jono Jis – amžinoji meilė.
Judo: Jis mus savo šlovės akivaizdon pastato nesuteptus ir džiaugsmingus.
Apreiškimo: Jis – Karalių Karalius ir Viešpačių Viešpats.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

  Adaptuota The Professional Template tema